White And Black Advisory Services, s.r.o. a White And Black PR
Biskupská 1157/14, Praha 1 110 00
IČO: 03657531

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PARTNEŘI, KONTAKTNÍ OSOBY

ÚVODNÍ INFORMACE

Vážení obchodní partneři,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem společnost White And Black Advisory Services, s.r.o. a White And Black PR (dále jen „Společnost“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat. Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Společnost v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (právnických osob) (dále jen společně „obchodní partneři“).

OBSAH

Správce údajů
Účely a způsoby zpracování osobních údajů
Zdroje osobních údajů
Předávání osobních údajů, využití zpracovatelů
Sdělování osobních údajů třetím osobám
Zabezpečení osobních údajů
Doba uchování osobních údajů
Práva subjektů údajů (obchodních partnerů)
Dotazy a stížnosti

Správce údajů

Správcem údajů je společnost White And Black Advisory Services, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 235554, která určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je jednatel Společnosti, kterou může obchodní partner v případě jakýchkoli dotazů, stížností kontaktovat na tel. čísle uvedených na webu www.wbas.cz nebo www.whiteandblackpr.cz, e-mailu info@wbas.cz a info@whiteandblackpr.cz, příp. osobně na adrese Biskupská 1157/14, Praha 1, 110 00.

Účely a způsoby zpracování osobních údajů

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem osobní údaje Společnost o obchodních partnerech zpracovává.

Osobní údajeÚčel zpracováníPrávní základ zpracování
Základní identifikační a kontaktní údaje obchodního partnera:
  • jméno a příjmení,
  • pozice,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • fotografie a jiné vizuální a zvukové záznamy.
  • Sjednání, uzavření a plnění smlouvy.
  • Uzavření a plnění smlouvy,
  • Oprávněný zájem Společnosti na zajištění komunikace s obchodními partnery.


Zdroje osobních údajů

Společnost získává osobních údaje, které následně zpracovává, přímo od obchodních partnerů, příp. z veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský).

Předávání osobních údajů, využití zpracovatelů

Společnost využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují účetnictví, výkaznictví, správu pohledávek a IT. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Společností předány určité osobní údaje obchodních partnerů. Externí poskytovatelé služeb jsou však Společností prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů obchodních partnerů. Se všemi těmito poskytovateli má Společnost uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržení standardů Společnosti pro zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje obchodních partnerů nejsou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Sdělování osobních údajů třetím osobám

Společnost je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje obchodních partnerů se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

Zabezpečení osobních údajů

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů obchodních partnerů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Společnost udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům obchodních partnerů je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Doba uchování osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje obchodních partnerů pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu,
za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti.

Práva subjektů údajů (obchodních partnerů)

Právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) stanoví následující práva subjektů údajů:

Dotazy a stížnosti

Společnost v případě zájmu obchodního partnera poskytne podrobné informace o právech obchodního
partnera v oblasti ochrany osobních údajů.

Obchodní partner může Společnost kontaktovat u osoby odpovědné za ochranu osobních údajů, jejíž kontaktní údaje jsou vedeny výše (v kapitole „Správce údajů“).

Směrnice vydána dne: 12. května 2018
Vydal: Ing. Tomáš Novotný – jednatel Společnosti

    CZ

2024 Copyright. White&BlackPR.cz
Ochrana osobních údajů